Thông báo về thời gian chi trả tiền miễn giảm do covid 19 cho sinh viên kỳ II/2019-2020

Trung tâm QL KTX thông báo:

Căn cứ vào quyết định số 867/QĐ-ĐHBK- TT QL KTX về việc miễn và giảm lệ phí ở, nước sinh hoạt đối với sinh viên nội trú KTX kỳ II/2019-2020

Trung tâm QL KTX sẽ tiếp tục chi trả tiền miễn giảm lệ phí ở và nước sinh hoạt cho những sinh viên đã ở kỳ II/2019-2020 do khai nhầm các thông tin tài khoản, chủ tài khoản… tại văn phòng trung tâm QL KTX- P103- B9 trong thời gian từ 16/09-30/09/2020. (DS-sinh-viên-chưa-nhận-tiền-covid-19)
Sau thời gian nói trên, nếu sinh viên không tới nhận tiền, Trung tâm QL KTX sẽ gửi danh sách về Phòng Tài chính- Kế toán của Nhà trường và không có trách nhiệm chi trả nữa.
Vậy trung tâm QL KTX xin thông báo để sinh viên chủ động tới nhận lại tiền miễn giảm trong thời gian nói trên.

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM QL KTX