Thông báo kế hoạch xếp ở và thu lệ phí kỳ II/2020-2021

THÔNG BÁO

 • Căn cứ vào kế hoạch xếp ở của sinh viên nội trú KTX năm học 2020-2021
 • Căn cứ vào quyết định số 1137/QĐ-ĐHBK-TTQL KTX của Hiệu trưởng Trường ĐHBK Hà nội ký ngày 31/07/2020 về việc thu lệ phí của sinh viên nội trú KTX từ năm học 2020-2021
 • Căn cứ vào nhu cầu ở của sinh viên nội trú KTX kỳ II/2020-2021

Nhà trường và Trung tâm QL KTX xin thông báo thời gian thu lệ phí và mức thu lệ phí xếp cho sinh viên các khóa như sau:

 1. Thời gian ở kỳ II/2020-2021 được tính từ: 20/02/2021 hết năm học 2020-2021 của nhà trường
 2. Thời gian đăng ký và thu lệ phí với các trường hợp đăng ký ở KTX:
 • Đối với sinh viên đã ở kỳ I/2020-2021 tiếp tục ở kỳ II/2020-2021 đăng ký & đóng tiền tại phòng trực CBQN: 15/01/2021-22/01/2021
 1. Đối với sinh viên đăng ký ở mới kỳ II/2020-2021: Đăng ký từ ngày 23/01/2021 Địa điểm thu lệ phí: Tại phòng trực của cán bộ quản nhà các nhà sinh viên đang ở.
 2. Mức thu và đối tượng xếp ở:
STT Nhà Số lượng sv/phòng Đối tượng xếp ở Mức thu / SVCQ
1 B3, B5, ½ B6 10 K64, 65, 63, NCS, CH (Nam, nữ) 250.000
2 B5b, B13b 6 K61, 62, 63, 64, NCS, CH, VB (Nam, nữ) 220.000
3 ½ B6 8 K65, 64 (nam, nữ) 315.000
4 B7, B8, B13 8 K61 hệ kỹ sư, 64, 62, 63, CĐN, NCS, CH 180.000
5 B10 12 K63, 64, 62 (Nam, nữ) 260.000
6 B9 8 K65, 64 (Nam, nữ) 580.000
6 K65, 64 (Nam, nữ) 800.000
10 K63, 64, 65 (Nam, nữ) 450.000
 • Kỳ II/2020-2021 Trung tâm sẽ thu lệ phí ở, tiền nước của sinh viên là 5 tháng/sinh viên/kỳ.
 • Tiền nước: 30.000 đ/ sv/ tháng với sinh viên các nhà không khép kín, tạm thu 30.000 đ/tháng đối với sinh viên các nhà khép kín (tương ứng với 3.5 m3/sv/tháng). Trung tâm sẽ theo dõi đồng hồ nước sử dụng của các phòng hàng tháng, đối với phòng nào vượt mức sẽ tiến hành thu bổ sung.
 • Tiền điện SV thanh toán theo chỉ số tiêu thụ trên công tơ hàng tháng.
 • Hệ CĐN, cao học, nghiên cứu sinh, văn bằng 2 thu thêm 40.000 đ/ sv/tháng so với mức thu quy định/ sv chính quy.

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM QL KTX