HT5 – Nhà văn hóa B6

Địa chỉ: Hội trường B6

Đăng ký sinh hoạt: VP Trung tâm QL KTX